• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 jest publiczną placówką dla dzieci będących mieszkańcami Warszawy.
 • Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i stopnia rozwoju.
 • Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 • W oddziałach integracyjnych liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 • Przedszkole jest placówką 8–oddziałową, pięć oddziałów mieści się w przedszkolu przy ul. F. Pancera 3, a trzy oddziały zamiejscowe usytuowane są przy ul. F. Pancera 8.
 • Poszczególne oddziały powierzone są opiece dwóch nauczycieli, w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów (logopeda, psycholog).
 • Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-17:30.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
  Podczas letniej przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur.