Przedszkole z oddziałami integracyjnymi
Przedszkole tworzy warunki emocjonalno-motywacyjne do wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Edukacja przedszkolna jest dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata.
Przedszkole zaś jest miejscem zdobywania umiejętności rozwijających dziecięcą aktywność skierowaną ku sobie, ku ludziom, ku światu.

Będziemy dążyć do:
  • kształtowania postawy twórczej dziecka poprzez rozwijanie wrażliwości na problemy, rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia oraz kształtowania optymizmu i odporności na niepowodzenia
  • kształtowania zachowań asertywnych, rozwijania postawy empatycznej, wzmacniania samooceny dziecka oraz będziemy uczyć dzieci rozpoznawania własnych i cudzych emocji, a także sposobów radzenia sobie z nimi
  • kształtowania prawidłowych relacji z grupą rówieśniczą, umiejętności pracy w zespole, rozumienia i właściwej interpretacji ról społecznych oraz umiejętności skutecznego słuchania i rozumienia innych ludzi;
  • kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej
  • uwrażliwiania dzieci na niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz wszelkie, potencjalne zagrożenia istniejące w najbliższym otoczeniu