REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 65


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm);
 2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
 4. rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506);
 5. rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.);
 6. statut Przedszkola nr 65 „Tarchominek” w Warszawie.

I. Postanowienia wstępne

 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 2. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 65 w Warszawie.
 3. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.
 4. Zakres działalności i kompetencji rady rodziców określa ,,Regulamin rady rodziców”
 5. Rada rodziców posługuje się pieczątką następującej treści: „Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 65 „Tarchominek” w Warszawie 03-187  Warszawa, ul. F. Pancera 3”.

II. Skład  rady, tryb powoływania członków i tryb pracy rady

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane  corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na frekwencję rodziców.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 4. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 6. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału. Jeżeli osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Rady Oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 8. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 10. Na swoim pierwszym posiedzeniu  Rada Rodziców powołuje prezydium, które stanowi jej organ wykonawczy.
 11. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca  przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 12. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
 13. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko  za zgodą 75% jej członków.
 14. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie 2 członków.
 15. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym działalność finansową.

III. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 2. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
  • współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, w tym: a) przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
   b) popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i podejmowanych w niej działaniach dydaktycznych,
   c) pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej  w podnoszeniu jakości pracy,
   d) organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
   e) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
   f) wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
   g) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
   h) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
   i) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
   j) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
   k) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
   l) rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
   m) udział w promowaniu zdrowego stylu życia, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
  • uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,
  • zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych, programów wychowania przedszkolnego opracowanych przez nauczycieli oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
  • zaopiniowanie i wyrażenie zgody na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  • współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
 3. Występowanie do dyrektora, do innych organów przedszkola oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem i organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola (np. o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela). Wnioski kierowane przez radę mają dla organu charakter wiążący.
 4. Ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu placówki i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych.
 5. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola.

IV. Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
 2. Posiedzenia rady zwoływane są przez dyrektora przedszkola lub prezydium rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7 dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad.
 3. W posiedzeniach rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor  przedszkola.
 4. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały rady zapadają większością głosów.
 2. Uchwała rady w sprawie przyjęcia regulaminu jej działalności lub zmiany jego treści, zapadają większością 2/3 głosów.
 3. W przypadku braku quorum w dniu wyboru przedstawiciela Rady Rodziców do Komisji Konkursowej na dyrektora - decyzja może być podjęta przez osoby obecne w tym dniu podczas głosowania.
 4. Uchwały rady są protokołowane przez sekretarza rady.
 5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady.

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
 3. Członkowie rady są zobowiązani  w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 1. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
 2. opracowanie projektu planu finansowego na dany rok szkolny,
 3. współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji zadań wynikających z planu pracy,
 4. kierowanie działalnością finansową rady rodziców,
 5. przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:

 1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców,
 2. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
 3. raz na kwartał podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady,

Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:

 1. dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców,
 2. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

Zadaniem sekretarza rady jest:

 1. sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad,
 2. załatwianie spraw administracyjnych  związanych z działalnością rady.

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców

 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady  prowadzi skarbnik lub osoba upoważniona przez ogół rady.
 3. Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych /kp/ lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów rady na dany rok szkolny.
 4. Rada może upoważnić do zbierania składek wyznaczonego przez Dyrektora Przedszkola pracownika, który wykonuje tę pracę w ramach obowiązującego go zakresu czynności. Wydatki z funduszu rady dokonywane są w myśl uchwał i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez przewodniczącego rady i dyrektora przedszkola.
 5. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
  • organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,
  • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  • finansowanie zakupów zabawek dla dzieci do grup przedszkolnych,
  • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
  • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
  • finansowanie koncertów i teatrzyków dla dzieci,
  • finansowanie obsługi i aktualizacji strony www przedszkola,
  • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.
 6. Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola ustalana jest na początku roku szkolnego.
 7. Rada Rodziców  posiada rachunek bankowy, za pomocą  którego winna dokonywać  wszystkich operacji dotyczących  wpłat i wypłat w  celu  rzetelnego i  jasnego przedstawienia sytuacji finansowej Rady.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem. Jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Data uchwalenia regulaminu:
29 września 2011 r.