Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" w Warszawie


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Amelia Pergół a.pergol@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 614-89-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się na ulicy Pancera 3, filia na ulicy Pancera 8. Dojście piesze od ulic: Świderskiej, Pancera, Ćmielowskiej i Światowida. Najbliższe przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i sygnalizację dźwiękową (od ulicy Światowida i ulicy Ćmielowskiej), a bez sygnalizacji jest przejście dla pieszych od ulicy Świderskiej.
Najbliższe przystanki autobusowe: Tarchomin (kierunek Nowodwory: 509, 186), Pancera (kierunek Nowodwory: 516, 518).
Najbliższe przystanki tramwajowe: Tarchomin (kierunek Nowodwory: 2)
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianom, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście na teren placówki: do budynku głównego znajduje się przy ulicy Pancera 3, a do budynku filii przy ulicy Pancera 8.
Do budynku filii przy ulicy Pancera 8 można dostać się przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe, zabezpieczone zamkiem elektromagnetycznym. Przy wewnętrznych drzwiach znajduje się domofon. 
Na teren placówki do budynku głównego można wejść przez furtkę jednoskrzydłową, wyposażoną w domofon. Furtka zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym, zabezpieczającym przed wyjściem dziecka bez opieki osoby dorosłej. Wejście główne znajduje się w centralnej części budynku, prowadzą do niego zadaszone schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe (wewnętrzne i zewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł; szersze zabezpieczone jest blokadą elektromagnetyczną i domofonem. Między drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi znajduje się przedsionek z tablicami informacyjnymi. 
Część administracyjna przedszkola znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. 
Toaleta ogólnodostępna znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. 
W budynku brak windy.
Brak pętli indukcyjnej. Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępności tłumacza PJM.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania informacji w języku migowym.