PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 65


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649).

Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica,opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali  lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pełnoletnie upoważnione przez nich pisemnie, osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być wyrażone na piśmie i zawierać pełne dane personalne, w tym numer oraz serię dowodu osobistego (numer legitymacji szkolnej) osoby odbierającej dziecko i być podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienie jest ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola, wszelkie zmiany w treści muszą być zgłaszane na bieżąco i potwierdzone własnoręcznym podpisem co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienie powinno być złożone u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola. (załącznik nr1 – oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola).
 4. Przedszkole nie przyjmuje upoważnień od rodziców (opiekunów prawnych) w formie ustnej, telefonicznej i wysłanych faksem, mail, sms).
 5. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odbiera dziecko, a w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 7. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 8. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dotyczący zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez drugiego rodzica (prawnego opiekuna) musi być poświadczony prawomocnym wyrokiem sądu ograniczającym lub pozbawiającym jego praw rodzicielskich.
 9. W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w przedszkolu dzieci do placówki należy przyprowadzać dzieci zdrowe. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo prosić o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach pracy przedszkola. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest powiadomienie telefonicznie o niemożliwości odbioru dziecka do godziny zamknięcia przedszkola z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku nie odebrania dziecka i braku informacji na temat spóźnienia, nauczyciel niezwłocznie powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów).
 11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonicznymi nie można skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel po jednej godzinie oczekiwania powiadamia najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji.
 12. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków.
 13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi) lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie budził uzasadnione wątpliwości co do możliwości zapewnienia dziecku bezpiecznego powrotu do domu np. osobom, w stosunku co do których zaistnieje podejrzenie, że znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 14. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają ustalone przez sąd rodzinny zasady kontaktów z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stronąw sprawie.
 15. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przeznich upoważnione do odbioru dzieci.
 16. Zasady obowiązują od 15 lutego 2018 r. , zostały one zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 8.02.2018 r.