Nazwa: „Podaj rękę” – wprowadzenie dzieci w świat wartości, rozwijanie kompetencji czytelniczych. Realizatorki: Agnieszka Bieniek, Magdalena Przybylska-Breś

Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej były doświadczenia uzyskane podczas realizacja Międzynarodowego Programu Czytelniczego „Podaj rękę” (rok szkolny 2020/2021). Proponowane w Programie treści oraz literatura wprowadzały dzieci w świat wartości, kształtowały poczucie szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, rozwijały kreatywność, wyobraźnię. Obserwowana przez nas zmiana stylu życia – pośpiech, stres związany z pandemią covid-19, wydłużający się pobyt dzieci w placówce – niekorzystnie wpływa na rozwój dzieci w wielu sferach. Z relacji dzieci wynika, iż po powrocie do domu najmłodsi coraz więcej czasu spędzają przed tabletem, komputerem czy smartfonem, oglądając treści, które często nie są dostosowane do ich wieku i potrzeb. Taka aktywność nierzadko przedkładana jest nad czytanie książek. Powszechnie wiadomo, iż książki są nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu
z książką nie powstaje jednak u dziecka spontanicznie, musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic
w procesie wychowania, dlatego tak ważne jest aktywne włączenie rodziców do wspólnego czytania. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadają sposoby radzenia sobie z nimi. Poprzez utożsamianie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowe umiejętności społeczne i emocjonalne, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Ponadto pogłębia więzi rodzinne, pozwala dziecku w sposób przyjemny i zarazem wartościowy spędzać czas z najbliższymi […]

Z uwagi na ogromną potrzebę rozwijania u naszych podopiecznych powyższych wartości opracowana została innowacja pedagogiczna „Podaj rękę”. Podejmowane w jej ramach działania umożliwią urozmaicenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, pogłębienie więzi rodzinnych oraz poszerzą współdziałanie ze społecznością lokalną. Poprzez obcowanie ze starannie dobraną literaturą zaspokojone zostaną potrzeby psychiczne dzieci, kluczowe dla ich pełnego i harmonijnego rozwoju – świadomość, że są bezpieczne, kochane i akceptowane, że świat jest pełen dobra, a one same mają wpływ na otaczającą je rzeczywistość i mogą to dobro pomnażać […]

Cele innowacji: 

 • Współpraca ze Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74

 w Warszawie – rozwijanie otwartości na potrzeby osób starszych.

 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie osób z niepełnosprawnością oraz starszych jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy. 
 • Kształtowanie postaw.
 • Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. „dobrych dobranocek

z morałem”.

 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

Metody

Metody stosowane w czasie realizacji innowacji:  aktywizujące (wchodzenie w role, uczenie się
w zespole, grupie, wizualizacja, personifikacja), praktyczne (pokaz, stymulacja słowna),  programowe (z użyciem laptopa, monitora interaktywnego, tablicy interaktywnej),  eksponujące (film, sztuka, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem),  podające.

Metody pracy będą dostosowane do wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych dzieci. Formy pracy:  indywidualna,  zespołowa,  grupowa,  współpraca z seniorami ze Stołecznego Centrum Opiekuńczo –Leczniczego.