Erasmus+

Projekt w ramach programu Erasmus+

Podejmujemy działania zmierzające do tego by nasze przedszkole stało się placówką o wymiarze europejskim, gdzie dzieci poznają różne kultury, kraje, swoich rówieśników z różnych europejskich krajów, uczą się otwartości.

W roku 2016 w naszej placówce powstał Europejski Plan Rozwoju Przedszkola na lata 2016-2020.

W maju 2018 roku opracowany przez nas projekt „Tarchominek” poznaje Europę uzyskał akceptację Narodowej Agencji w ramach akcji KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Mobilność Malta
21.10.2018 – 3.11.2018
Koordynatorzy projektu: mgr A. Pergół, mgr E. Szypryt

Kurs języka angielskiego (cztery nauczycielki) oraz kurs metodyczny (nauczycielka języka angielskiego) w szkole: ETI – Executive Training Institute.

Professional English and Teacher Training course: ETI Malta

Dzięki mobilności:

  • Nauczycielki rozwinęły swoje umiejętności językowe poprzez aktywny udział w kursie i wdrożyły język angielski do codziennej pracy z dziećmi;
  • Wzbogaciły swój warsztat pracy;
  • Poznały nowatorskie metody pracy z dziećmi;
  • Nawiązały współpracę międzynarodową;
  • Podniosły swoje kompetencje w zakresie znajomości innych kultur, kraju i znajomości nowych potraw.

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.