Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. - 31.07.2023 r.

Celem projektu jest opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa 2 – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10. – Wysoka jakość systemu oświaty.

Środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 574 428,60 zł

Partnerstwo realizujące projekt:

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Logotypy